Luoghi: Venezia, Teatro Goldoni

Venezia, Teatro Goldoni