Luoghi: Fasano, Teatro Kennedy

Fasano, Teatro Kennedy