Luoghi: Taranto, Teatro Orfeo

Taranto, Teatro Orfeo